Cầu ngói Thành Toàn ở Huế là cây cầu cổ quý, hiếm và có giá trị nghệ thuật cao nhất ở Việt Nam. Cây cầu này đã được bộ Văn hóa cấp bằng công nhận là Di tích văn hóa cấp quốc gia vào năm 1990. Lịch sử của cầu ngói Thanh Toàn Theo một số tài liệu thì cây ...