Đàn Nam Giao là đàn tế trời của các vua Nguyễn ở cố đô Huế. Theo thống kê, đã có 10 trong 13 vị vua nhà Nguyễn đích thân tế hoặc sai người tế thay. Với 98 buổi đại lễ được diễn ra tại đây. Đàn Nam Giao ở đâu? Địa chỉ: Phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa ...